" AVRUPADA YÖnetİCİ EĞİTİMİ | Kitap oku

AVRUPADA YÖnetİCİ EĞİTİMİ

By on Haziran 3, 2010

Yazar : Alison ALSBURY

Yayınevi : Milliyet Yayınları

Baskı : İstanbul / 1996 / 243 shf.

 

GENEL YÖwebİCİ EĞİTİMİ

Bu bölüm genel nitelikte ola, genel yönetim becerilerini öğrete, ortak yönetim sorunlarını paylaşan ve her düzeydeki yöneticiler karşılaşabilecekleri sorunları ele alan programları incelemektedir. bununla birlikte uluslararası boyutu veya Avrupa boyutu üzerinde duran programları dışta tutmaktadır. Bölümlemeler bir ölçüde yapay olmakla birlikte, bu bölüm üç kesime ayrılmıştır: Genel yönetim programları: strateji yönetimi ve proje yönetimi, bazı programlar her üçünü de kapsamaktadır. Bölümleme softwareın içeriğinin bütününe değil, esas vurgusuna dayalıdır. Temel örgütsel değişim genellikle stratejik amaçlardaki önemli bir değişikliğin bir sonucu olduğundan, stratejiye ilişrelatives kesim, örgütsel değişim ve bunun sonuçlarına ilişrelations programları da içermektedir.

GENEL YÖnetİM:

Genel yönetim gereksinimleri, top olarak, bunun içinde yer alan yöneticiler kadar çeşitli olmalıdır. Meslek yaşamlarının farklı aşamalarında bulunan yöneticiler ve farklı örgütsel okültürlerden gelen yöneticilerin gereksinimleri farklı olacaktır. En üst düzey yöneticiler, belki de büyüok örgütlerin genel müdürleri, kendilerini daha fazla geliştirebilmek için deneyimleri bir araya getirmeye ve entellektüel bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmaya gereksinim duyabilirler. Genel müdürler, genel yönetim tekniklerin ilişkinfolk deneyime sahip oldukları ve fonksiyonel yöneticilerin becerileri çok özel olabileceği için, genel müdürlerin gereksinimleri fonksiyonel yöneticilerden farklı olacaktır. Bu çeşitlilik tavsiye edilen programlara yansımıştır. Bunlar fonksiyonel yöneticilere genel yönetim becerilerini geliştirmede yardımcı olan programlardan hızla ilerlemek isteyen yöneticiler için hızlandırılmış geliştirme programlarına ve herhangi bir yönetim düzeyi için uygun olan liderlik becerilerine ilişkinfolk kurslara kadar uzanmaktadır. Kursların biçimide önemli farklılıklar göstermektedir. Bazıları, esas olarak deneyimlerin paylaşılması için bir forum niteliğindedir, bazıları önemli ölçüde pratik beceri eğitimi vermektedir ve bazıları spesifik bir rolü ele almakta ve o rolün yönetimini incelemektedir. Genel yönetime ilişrelations kesimde, politikanın çerçevesini çizme rollerinden ve kamusal sorumluluklarından dolayı farklı sorunlarla karşı karşıya kalan devlet yöneticileri ve kamu sektörü yöneticileri için iki application da yer almaktadır.

 • Ashridge 1: Yönetim Kurulu Üyeleri programı

Katılımcı Profili: Borsaya kote edilmiş ve veya aile şirketlerinin ve bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeleri

 • applicationın Yararları: Katılımcılar yönetim kurulu üyesi rollerine ilişkinfolk bütünleşmiş ve yüksek derecede odaklaşmış bir bakış açısı kazanmış olarak geri döneceklerdir.
 • İçerik: application yönetmekten yöneltmeye dönüşümü gerçekleştirme üzerinde odaklaşmaktadır. Bu, softwareın çekirdeğini oluşturan üç önemli bakışı içermektedir:
 • Örgütün tek bir fonksiyonu veya faaliyet alt birimi yerine genel performansının sorumluluğunu yüklenmek,
 • Stratejik yönetim sorumluluğunu üzerine almak, bunun sonucunda kararların hem kapsam hem de zaman ufkunun genişlemesini sağlamak,
 • Stratejik sürecin gerçekleştiği dış çevrenin daha iyi kavranması gerektiğini anlamak.
 • Süre: Beş gün Ücret: 2.400 sterlin konaklama dahil Sıklıokay: Yılda beş kez
 • FONKSİYONEL YÖwebİCİ EĞİTİMİ

Bu bölüm beş kesime ayrılmıştır. Yönetimin tüm fonksiyonel alanları: imalat ve teknoloji, finansman ve muhasebe, pazarlama, satış ve çevresel yönetim. Her kesim kendi içinde açıklayıcıdır, fakat okayısa bir özet, sunulan programların çadequate fazla olan çeşitlerine ilişkin bir bilgi vermektedir.

İnsan Kaynakları: Soru kağıtları insan kaynakları yönetiminde, yönetimin diğer herhangi bir alanına göre, hem içerik hem de biçim açısından çok daha fazla çeşitliliği ortaya koymuştur. Burada çoklu beceriye dayalı programlar tavsiye edilmiştir: Danışmanlık, pazarlık ve etkileme becerilerini, işe alma ve seçme stratejilerini, haberleşme ve sunuşu öğreten kursların tümü popüler kurslar olarak belirlenmiştir. Bir diğer program kategorisi insan kaynakları yönetiminin günlüok işleyişinde söz konusu olan sorunları ve bir insan kaynakları politikasının geliştirilmesini incelemiştir.

İmalat ve Teknoloji Yönetimi: Genellikle imalat sürecinin etkin yönetimi, ArGe’ den bilgi teknolojisine kadar tüm teknoloji yönetimini içerdiğinden bu iki alan aynı grupta toplanmıştır. Bu kesimde, üretim sürecinin yönetimini ele alan programların yanı sıra, toplam kalite yönetimi, ArGe yönetimi, bilgi teknolojisi stratejisi ve yönetimi ve lojistiğe ilişfamily programlar yer almaktadır.

Finansman ve Muhasebe: Bu programların düzeyi oldukça farklılıokay göstermektedir. Tavsiye edilen çadequate çeşitli kurslar finansman yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu becerileri ve bir stratejik perspektif geliştirmeye duydukları ihtiyacı ele almaktadır. Bazı kurslar finansal performansın iyileştirilmesini incelemektedir. Ancak insan kaynakları müdürleri, finansmancı olmayan müdürler için finansmana ve muhasebe becerileri sağlayan programları da tavsiye etmiştir; bunlardan bazıları karmaşıok finansal karar vermeyi ele alan programlara gerek olduğunu da belirtmiştir. bu kesim, tüm bu programların iyi bir bileşimini vermeye çalışmaktadır.

Pazarlama ve Satış Yönetimi: Bir işletmeden diğerine pazarlama, pazarlama yönetimi ve stratejisi, satış gücünün yönetimi dahil, bu iki alanın tüm boyutları bu kesimde saptanmıştır. Teknolojik ürün ve sanayi ürünü pazarlaması ve profesyonel hizmetler dahil, hizmet işletenleri için pazarlama.

Çevre: Çevreye ilişfamily olarak yönetimin tavırları hızla değişmektedir. Çevre bilinci ve çevreye ilişrelations olarak duyulan sorumluluk, trojan horseün bir şirketin halkla ilişkilerinde önemlidir ve genellikle pazarlama stratejisinin bir parçasıdır. Birkaç eğitim kurumu çevresel yönetim konusunda pratik eğitim kurslarının gereğini kavramaya başlamıştır. Çevreye ilişkin konuların halledilmesi az sayıdaki genel yönetim softwareında yer almakla birlikte, işletmecilik okullarının çoğu henüz çevresel yönetim programları geliştirmemiştir. Burada yer alan programlar yalnızca tavsiye edilenlerden oluşmaktadır.

INSEAD 1: İnsanların Yönetimi

Katılımcı Profili: İnsan kaynakları politikalarında daha etkin olma gereğini kavrayan genel müdürler diğer okayıdemli yöneticiler, örgütlerinin politika ve uygulamalarını kindüle teme sorumluluğunu üstlenmiş personel ve insan kaynakları yöneticileri. Bu application uluslararası örgütlerde çalışanların ilgi alanlarına özel bir dikkat göstermektedir.

applicationın Yararları: Bu program katılımcılara, işletme ve örgüt stratejisinin insan kaynakları yönetimi üzerideki etkilerini gözden geçirmek için bir olanak sağlamaktadır. İnsan kaynaklarını planlama ve geliştirmenin, stratejik ve örgütsel ihtiyaçlarla, bireyin kişisel ve mesleki gelişmeye duyduğu ihtiyacı nasıl bağdaştırdığını görmelerini sağlar. Kurs, ortaya çıkmakta olan insan kaynakları sorunlarının yanı sıra bunların temelinde yatan değişim ve uygulama görevlerinin üstesinden gelmek için bir fırsat oluşturmayı hedeflemektir.

İçerik: program iki bölüme ayrılmıştır. İlk dört gün, seminerin temelini oluşturan dört modüle ayrılmıştır. Stratejik ve örgütsel sorunlar, insan kaynakları yönetiminin çokuluslu koşulları, insan kaynakları yönetimi yoluyla rekabet avantajı, insan kaynakları planlaması ve uygulaması

Süre: Dokuz gün Sıklıokay: Yılda bir kez Ücret:37.000 FF Konaklama için haftada 3500 FF

ULUSLARARSI PERSPEKTİF

Görüş ufku ulusal düzeyden Avrupa sınırlarına kaydıkça ve siyasal gruplamalar değiştikçe, yöneticilerin içinde faaliyet gösterdikleri uluslararası çevre de aynı biçimde değişmektedir. Bir çgood enough okıdemli yönetici, ya uzun süre yurt dışında çalışarak veya çok uluslu bir örgütün çeşitli ulusal bölümlerinde çalışarak çadequate uluslu bir perspektif edinmiş durumdadır.

Yalnızca ulusal perspektife sahip olan fakat şimdi ufuklarını genişletmelerini gerektiğini kavrayan yöneticiler için çeşitli programlar mevcuttur. Bunlardan bazıları uluslar arası yönetim sorunlarını ele almaktadırlar: bunlar arasında, artıok genellikle ulusal sınırların ötesine giden şirket birleşmeleri ve şirket satın alınması ile ilgili olanlar vardır. Bu bölümün ilk iki kesimi bu programları anlatmaktadır. Önce uluslararası yönetim programları daha sonra da şirket ittifakları ve satın almalarına ilişkin bir kesim bulunmaktadır. Bazı programlar çadequate uluslu şirketlerdeki yöneticilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerinde odaklaşmaktadır. Programların hepsi, Avrupa’lı yöneticileri yeni piyasa güçlüklerine karşı koyabilmek için donatma çabasıyla faaliyet alanını ulusaldan uluslararası alana genişletmektedir.

Yönetimin tüm düzeyleri için, doğası gereği, hem kültürel eğitim, hem de dil eğitimi aynı biçimde geçerli olduğundan, ilgili yönetim düzeylerin belirten tablolar verilmemiştir. Bilgi verilen dil kursları, kurslarını iş adamlarının ihtiyaçlarına göre düzenlemiş olanlarla sınırlı tutulmuştur: Birçadequate şirket, sayıp sıralanamayacak kadar fazla olan yerel dil okullarından yararlanmıştır. Yurt dışındaki yöneticilere İngilizce öğreten iki kurs hakkında da bilgi verilmiştir.

Irish management Institute(IMI):

Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolcaya

Başlangıç Programları: Katılımcı Profili: Tümüyle yeni başlayanlar için

applicationın Yararları: Kurs, dört adet üçer günlüok bloklar biçiminde dört aya yayılmıştır ve yalnızca 12 gün sürmektedir. Uzaktan öğrenim malzemesini sağladığı motivasyon ve izleme sayesinde, katılımcıların bu 12 gün içinde çadequate daha uzun düzenli bir kursdaki kadar öğrenmeleri mümkündür. Bu da programa katılan örgüt için açıokay bir tasarruf sağlamaktadır.

İçerik: Eğitim yöntemleri çeşitlidir: Rol oynama, iki kişinin karşılıklı konuşması, eğitimci ile bire bir eğitim seansları, audio bantlar. Eğitimciler tüm kurs malzemelerini ve kelimeleri, özellikle işin ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak biçimde tasarlamışladır.

Kurs katılımcılara şunları öğretecektir.

 • Tüm temel yapıların kullanılması,
 • İş koşullarında ve sosyal ortamlarda dilin kendine güvenle konuşulması,
 • Kendi dilini ortalama bir hızla konuşan yabancıların söylediklerinin anlaşılması,
 • Mektup ve telekslerin tercümesi,
 • Alışveriş, gezi, misafir karşılama, toplantı düzenleme, basit telefon konuşmaları yapılması,
 • Katılımcının hizmet veya ürünün basit biçimde sunulması.

Süre: Ayda bir kez, four ay süren, four tane üçer günlük modüller biçiminde 12 gün

Sıklıok: Her dil kursu yılda iki kez Ücret: 965 Sterlin

EĞİTİMDEKİ GELİŞMELER

Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi: Eğitime ilişkinfolk perspektifler bir defalık kurlardan her bireyin ve grubun ihtiyaçlarına göre planlanmış eğitim programlarına doğru değişmektedir. Eğitimcinin rolü artıok daha geniş bir çerçevede görülmektedir: Sorunları teşhis eden, kara vermeyi etkileyen ve yöneticilere, eğitim ihtiyaçlarına ilişfamily members bir analizde belirlenen tüm konularda danışmanlıok yapan uzmanlarla okıdemli yöneticiler arasında daha yakın bir ilişki mevcuttur. Eğitimcilerin iş performansını artıran eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri ve değişimin etkin biçimde yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için eğitimcilerin eğitilmesi yaşamsal önemde bir görev durumuna gelmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bir eğitim programının tasarlanması, eğitimin değerlendirilmesi, açık öğretimin yönetimi, eğitimcinin eğitilmesi gereken konulardır.

Eğitimciler giderek, yöneticilere zor ve değişen koşullar için eğitim sağlama durumunda kaldıklarından, ihtiyaçların analizi, application tasarımı, sunuş ve analiz konusundaki temel uzmanlıklarının ötesine giderek kişisel gelişme ve bireysel gelişme alanlarına yönelmeleri gerekmektedir. Bunu kolaylaştıran kurslar, diğerlerini bir derin öğrenme sürecinden geçirebilmek için, eğitimcileri kendi tavırları, değerleri ve inançları ile karşı karşıya kalmalarını sağlamaktadır. Bu gelişme, bundan sonraki kesimde ele alınacak olan kendini geliştirme ile paralel gitmektedir.

Kendi kendine eğitim, eğitim alnındaki bir diğer ilginç gelişmedir. Bu yolu seçen eğitimciler, kendi yönetim deneyimlerine öğrenme ihtiyaçlarına ve örgütlerinin okültürüne uygun olacak biçimde kendi eğitimlerini tasarlamak ve denetlemek isteyen yöneticileri geliştirmeyi umut etmektedirler. Roffey Park, yeni "uluslararası kendi kendine eğitim merkezi" ile bu yaklaşımda öncü olmuştur. Bu kurum kişinin kendisi tarafından yönetilen bir eğitim programının planlanması, bunun bir örgütün yapısı ve yönetim geliştirme faaliyeti ile bütünleştirmesi konusunda pratik kurslar vermektedir.

Roffey Park administration college 4:

Kişiler Arası İlişki Becerisi Eğitimi Yöntemleri:

Katılımcı. Profili: Eğitimciler, yönetim geliştirme uzmanları, personel uzmanları ve eğitim yöneticileri.

applicationın yararları: Bu software kişiler arası ilişki becerisi eğitimine ilişrelatives bir dizi yaklaşımı sunmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımların avantaj, dezavantaj ve uygunluklarını inceleyecektir. Eğitimcinin kişiler arası ilişki becerileri, eğitime ilişkinfolk çeşitli rolleri ve sorumluluklarını inceleyerek bu tür bit eğitimi daha etkin biçime getirecek ve kişinin bilgisini artıracaktır.

İçerik: software, kişiler arası ilişki becerileri eğitimine bir genel bakışın yanı sıra aşağıdaki çeşitli yaklaşımları ele alacaktır.

 • Davranış analizi,
 • Faaliyetsel analiz,
 • Takım geliştirme modelleri,
 • Farklılıkların yönetimi,
 • Gestalt: okayökeni ve IST’ de kullanımı,
 • Nöro dilci programlama.

Kişiler arası ilişki becerisi uygulamasında eğitimcinin rolü, geri besleme yönetimi ve bu rolün ortaya çıkardığı mesleki sorunlar ele alınmaktadır.

Süre: 5 gün Sıklık: Yılda three kez Ücret: 1650 Sterlin+KDV Konaklama dahil

EĞİTİM KURUMLARI VE SUNDUKLARI ŞİRKETE ÖZEL EĞİTİM OLANAKLARI

Yaptığımız anket, olayı tam olarak veriyorsa, büyüokay şirketlerin hepsinin şirket içi eğitimlerinin en azından bir bölümünü ya kendi olanaklarını kullanarak, ya da bir eğitim kurumu ile birlikte şirkete özel programlar düzenleyerek örgütledikleri belirtilebilir. Bunun iki açıokay nedeni vardır: Genellikle şirket tarafından dışarıdan uzman konuşmacılar getirilerek düzenlenen bir kurs çgood enough daha ucuza mal olacağı için birinci neden maliyettir. Görüştüğüm bazı şirketler bu yolu seçmektedir. Çoğu kez gerekli dış girdiyi sağlamak için işletmecilik okullarından profesörleri veya sektörden uzmanları getirerek kendi kurs ve seminer dizilerini oluşturmaktadırlar.

İkinci ve belki de daha önemli neden, konunun ilgisidir: Şirkete özel spesifik bir kurs şirketin içinde yer aldığı sektöre özel bir eğitimi verir ve bu sektöre uygun eğitim malzemelerini kullanır. Şirket içi eğitim ayrıca şirketim okayültür, örgütsel yapı ve stratejik amaçlarını da yansıtabilir. Büyüok şirketlerde genellikle bölümler arası iletişimin artması biçiminde ek bir yarar daha sağlar.

Londra İşletmecilik Okulu(LBS)

Londra işletmecilik okulu, Londra’da Regents Parkın kenarında yer almaktadır. Tesisleri büyüleyicidir ve bilgi teknolojisinden sağlık merkezlerine kadar çadequate çeşitlidir. LBS Avrupa’daki en büyüok işletmecilik kütüphanesini geliştirmiştir ve bu okütüphane 20’den fazla on-line servisi bulunan hayli itibarlı bir bilgi servisine sahiptir. LBS yöneticilere kendilerine daha fazla güven duyan daha etkin ve rekabetçi duruma gelebilmeleri için kariyerlerinin her aşamasında onlara yardımcı olmak için bir yönetici programları portföyü sunmaktadır. Hızlandırılmış geliştirme softwareı belki de yüksek potansiyelli yöneticiler için dünya üzerindeki etkin kurstur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir